a)       利用圣基茨和尼维斯公民身份搭建全球资产配置平台;

b)       搜索,评估,筛选最优秀的资产管理服务商;

c)       推荐高回报低风险的投资产品;