passport services

a)       圣基茨和尼维斯护照办理、丢失和损坏补办、到期换发;

b)       圣基茨和尼维斯公民证和护照姓名更换;

c)       圣基茨和尼维斯护照美国、日本、澳大利亚签证代办;

d)       圣基茨和尼维斯护照中国工作签证、探亲签证代办;